Tingimused
ANNVOOL.EE KASUTUSTINGIMUSED
Kehtib alates 01.09.2018 

1. Mõisted

Käesolevates Kasutustingimustes kohaldatakse alljärgnevates tähendustes mõisteid:

LOOMINE OÜ - juriidiline isik Loomine OÜ (registrikood 12964571, e-post: info@annvool.ee)

Veebileht - www.annvool.ee, samuti muud lehed, mis on Loomine OÜ kontrolli all.

Klient - füüsiline isik või juriidiline isik, kes kasutab Loomine OÜ tasulist Teenust, kontrolli all olevat Veebilehte või Koolituskeskkonda Lepingu alusel.

Konto - personaalne kasutajakonto, mille kaudu Klient end identifitseerib ning mis annab õiguse Teenusele või muudele toodetele ligipääsuks. Sealhulgas kasutades kolmanda osapoole keskkonda, näiteks Google, Facebook, Zoom.

Koolituskeskkond - OÜ Loomine poolt tehtud kinnine grupp/koolituskeskkond Veebilehel või kolmanda osapoole keskkonnas. 

Teenus - tegevus või eelis, mida Loomine OÜ pakub Kliendile. 

Leping - Loomine OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Leping.

Kasutaja - Kliendi pereliige või muu isik, kellel on õigus Lepingu alusel Teenust kasutada.

Isikuandmete töötlemine on sätestatud Loomine OÜ Privaatsustingimustes, mis on käesolevate Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

2. Üldsätted  

2.1. Loomine OÜ pakub käesolevate Kasutustingimuste jõustumise hetkel teatud funktsioone tasuta, kuid ei taga nende tasuta kättesaamise jätkumist ja võimaldamist tulevikus.

2.2. Teenuse tasuline kasutamine toimub vastavalt Loomine OÜ ja Kliendi vahelisele Lepingule. Leping loetakse kehtivaks peale mõlemapoolset allkirjastamist või Kliendi makse laekumisel.

2.3. Teenuse kasutamise tingimuseks võib Loomine OÜ määrata Konto loomise, mis seisneb Kliendi ees- ja perekonnanime ja e- maili aadressi sisestamises ning käesolevate Kasutustingimustega ja Privaatsustingimustega nõustumises.

2.4. Rakendusse sisselogimine võib toimuda Veebilehel või teiste teenusepakkujate kaudu (kolmanda osapoole autentimine - veebi autentimine, kasutades kolmanda osapoole keskkonda, näiteks Google, Facebook). Loomine OÜ ei vastuta selliste kolmandate isikute rakenduste, veebisaitide ja teenuste sisu ja kasutamise – ja privaatsustingimuse eest.

2.5. Teenuse kättesaadavaks tegemine Loomine OÜ poolt ei kujuta endast meditsiinilist jälgimist ega asenda arsti- või ämmaemandavisiite. Kõik tervist puudutavad otsused on Kliendi enda vastutus.

2.6. Loomine OÜ võib igal ajal jooksvalt Teenuse pakette ja hindu muuta, funktsioone täiendada või muuta, sh muuta Teenuse formaati, ülesehitust, kujundust, samuti täiendada Teenuse andmebaase, lisada enda või oma koostööparterite kommentaare, artikleid, selgitusi ning avalikult kättesaadavaid andmeid, linke teistele veebilehtedele jms.

2.7. Veebilehe, Teenuse ning selle sisu autori- ja muud omandiõigused (sealhulgas õigused Loomine OÜ logole, kujundusele, andmebaasile jms) kuuluvad Loomine OÜ-le.  

2.8. Kõik Kasutustingimused laienevad ka Kliendi määratud Kasutajale.

3. Kliendi kohustused ja piirangud

3.1. Klient tagab, et kasutab Veebilehte ja Teenust vastavalt Kasutustingimustele.

3.2. Klient kohustub hoiduma Veebilehe ja Teenuse häirimisest või kahjustamisest.

3.3. Klient kohustub esitama enda isiku, tervise ning raseduse kohta tõeseid andmeid.

3.4. Klient kohustub hoidma turvaliselt ja konfidentsiaalsena enda Konto kasutajanime ning parooli. Parooli konfidentsiaalsuse rikkumiseks loetakse selle avaldamist kolmandatele isikutele, mis võimaldab kolmandatel isikutel Teenust kasutada. Kolmandaks isikuks loetakse mistahes muu isik välja arvatud Kasutaja. Klient vastutab tekitatud kahjustamise või rikkumise eest ning kõigi toimingute eest, mis tehakse tema salasõna ja konto abil. Klient peab viivitamatult teavitama Loomine OÜ-d kõikidest turvalisuse rikkumistest või omavolilisest konto kasutamisest.

3.5. Kliendil on keelatud Teenuse või selle info ja andmebaasi kopeerimine, pöördkompileerimine, muutmine või muul moel kasutamine, mis on vastuolus käesolevate Kasutustingimustega.

3.6. Kliendil on keelatud teiste Teenust kasutavate Klientide isikliku info, väljaütlemiste ning andmete kopeerimine, kasutamine, või kolmandatele isikutele levitamine. 

3.7. Kliendi poolt enda andmete lisamise ning salvestamisega ei muutu Klient Loomine OÜ-le kuuluva Teenuse ega andmebaasi kaasautoriks.

3.8. Kliendi või tema määratud Kasutajate poolt Teenusesse sisestatud andmete osas (sh väljanõudmise, koopiate tegemise, ülekandmine, kustutamine) kohaldatakse Lepingus sätestatut.

4. Loomine OÜ õigused ja kohustused.

4.1. Loomine OÜ annab endast parima Teenuse funktsionaalsuse kasvatamiseks ning tagamaks, et Teenus töötaks ilma tõrgeteta. Sellegipoolest ei saa Loomine OÜ garanteerida, et Teenuse toimimises ei teki tõrkeid ega anna muid garantiisid Teenuse kvaliteedi ega funktsionaalsuse osas.

4.2. Loomine OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib tulenevalt Veebilehe või Teenuse piiratud funktsionaalsusest, ebatäpsetest viidetest või informatsioonist või sellest, et Veebileht või Teenuse kasutus on tehnilistel või muudel põhjustel võimatu.

4.3. Loomine OÜ võib kasutada Veebilehel ja Teenuses Küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis võib sisaldada muuhulgas teavet selle kohta, millist riist- ja tarkvara Klient kasutab, kasutamise aega ja kohta (näiteks IP-aadress). Sellist teavet kogutakse turvalisuse kaalutlustel ja kasutustingimuste vastavuse kontrolliks, samuti analüütilisel ning statistilisel eesmärgil, näiteks Klientide loendamiseks ning kasutusharjumuste fikseerimiseks, Veebilehe ja Teenuse arendamiseks ning kasutajasõbralikuks muutmiseks.

4.4. Veebilehel ning Teenuses on viidatud kolmandatele isikutele kuuluvatele veebilehtedele (hüperlingid, mis suunavad kolmandate isikute veebikeskkondadele seal kättesaadavate teoste juurde), mis on väljaspool Loomine OÜ kontrolli. Loomine OÜ avaldab selliseid viiteid üksnes selleks, et Klientidel oleks mugavam andmeid leida ning sellega oma tööd efektiivsemaks muuta. Linkidele vajutades lahkub Klient Veebilehe või Teenuse keskkonnast. Kolmanda isiku veebikeskkonna, materjalide ja teenuste kasutamisele kehtivad selliste kolmandate isikute kasutustingimused, privaatsuspoliitika ja turvastandardid, mille eest Loomine OÜ ei vastuta.

4.5. Loomine OÜ -l on õigus piirata ligipääsu Teenusele, kui Klient ei kasuta Teenust kooskõlas käesolevate Kasutustingimustega.

4.6. Loomine OÜ -l on õigus keelata Kliendile juurdepääs Teenusele, kui Klient häirib Teenuse tööd või kui ta on jaganud oma Konto parooli kolmandatele isikutele või võimaldanud kolmandatel isikutel kasutada oma Kontot.

4.7. Loomine OÜ -l on õigus nõuda teavet, kui Kliendi andmetega kasutatakse Teenust sellises mahus, kohas või ajal, mis annab alust kahelda konto privaatsuses. Juhul, kui Loomine OÜ tuvastab Kliendi poolt Teenuse kasutamise, mis annab alust eeldada kolmandate isikute kasutamist (näiteks- sisselogimine samaaegselt mitmelt seadmelt/IP aadressilt), on Loomine OÜ -l õigus keelata Kliendil Teenusele juurdepääs ning Loomine OÜ -l on õigus keelduda ka hiljem lepingu sõlmimisest vastava Kliendiga ja/või keelduda kasutusõiguse andmisest kolmanda isikuga sõlmitud lepingu raames.

4.8. Loomine OÜ -l on õigus otsustada, kellele anda Teenuse kasutusõigus, kellega sõlmida Leping ning kellega mitte. Loomine OÜ -l on õigus keelduda Teenusele ligipääsu andmisest, Lepingu sõlmimisest või keelduda kolmanda isikuga sõlmitud lepingu raames kasutusõiguse andmisest eelkõige juhul, kui isik on alla 18- aastane; või on varasema kasutuse korral häirinud või kahjustanud Teenust; või pole täitnud Konto parooli konfidentsiaalsena hoidmise kohustust. 

4.9. Loomine OÜ võib kehtestada erinevaid pakette, seada pakettidele erinevaid tingimusi ning seada nende kasutamise eelduseks teatud tingimustele vastavuse (näiteks lapsevanemad, üliõpilased vm sihtgrupp).

4.10. Loomine OÜ ei edasta, müü ega avalikusta Klientide isikuandmeid ega Klientide poolt sisestatud andmeid kolmandatele isikutele (v.a Lepingu alusel Klientide jagatud andmed; kui Lepinguga on kokku lepitud kliendisuhte avalikustamise õigus või sisestatud andmete avaldamise õigus avalikkusele või teatud sihtgrupile). 

4.11. Loomine OÜ poolt Veebilehe või Teenuse ja nende funktsionaalsuste arendamiseks ja täiendamiseks kasutatavad isikud ei saa juurdepääsu Kliendi andmetele või kui saavad, tagab Loomine OÜ nendega selliste lepingute olemasolu, mis garanteerivad konfidentsiaalsuskohustuste täitmise.  

5. Muud tingimused. Kontaktandmed

5.1. Kasutustingimuste muudatustest teatatakse Veebilehel, e- posti teel või muul viisil.

5.2. Veebilehe ja Teenuse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja seda sõltumata Kliendi elu- või asukohariigist. Kõik vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel, kui see ei osutu võimalikuks siis Harju Maakohtus, Tallinnas. Kui füüsilisest isikust Klient ei ole rahul OÜ Loomine käitumisega, on Kliendil õigus pöörduda kasutustingimuste osas Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Vaidluse läbivaatamine on komisjonis tasuta.  

5.3. Küsimuste või kaebuste korral palume võtta ühendust:

Loomine OÜ
Registrikood 12964571
Lasnamäe tn 32-38, Tallinn
11413 Harjumaa
info@annvool.ee
Powered By ClickFunnels.com