Privaatsuspoliitika
Isikuandmete töötlemise põhimõtted 

Meiega suheldes või meie teenuseid kasutades usaldate meile andmeid. Eraisikute kontaktandmed ja muu eraeluline teave on konfidentsiaalne ja sellele ligipääsu on seadus kitsendanud.  
OÜ Loomine on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. 
Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. 

Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient OÜ Loomisele nõusoleku enda andmete töötlemiseks.  

Mis on isikuandmed ja mida tähendab andmete töötlemine?

Isikuandmed on kõik andmed, mis on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed ning mis võimaldavad inimest tuvastada, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.  

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Kuidas isikuandmed meieni jõuavad?

1. Te esitate meile teabenõude või helistate lisades enda kontaktandmed (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress).
2. Te sõlmite meiega teenuse osutamise lepingu.
3. Te suhtlete meiega sotsiaalmeedia kaudu. Näiteks Facebooki leht.
4. Te sooritate ostu või tellimuse meie kodulehel, mille sooritamisel talletame teie isiku kontaktandmed või ostueelistusi puudutavate andmed. (OÜ Loomine võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).
5. Te kandideerite meile tööle.
6. Te sõlmite meiega töölepingu.
7. Te soovite tutvuda Teie kohta juba kogutud andmetega.

Millist teavet me Teie kohta saame ja säilitame?

1. Üritustest osavõtjate, sotsiaalmeedia suhtluse korral kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, tekefoni number.
2. Lepinguliste klientide kohta: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, elukoha aadress, telefoninumber ja vestlustel teada saadud muu eraeluline teave.
3. Tööle kandideerimisel või töölepingu sõlmimisel avaldatud teave.
4. Muude andmete kogumine - Võime koguda ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).Võime koguda ka andmeid kliendi tegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.  

Mis eesmärgil me Teie kohta saadud teavet kasutame?

Kui olete avaldanud soovi osaleda OÜ Loomine poolt korraldataval kursusel, esitanud teabenõude või pöördunud meie poole muul moel, näiteks telefoni teel, siis töötleme Teie isikuandmeid selles ulatuses, mis on vajalik meie põhitegevuse läbiviimiseks. Näiteks üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. 
Kui olete asunud meie kursusel osalema, siis on Teie isikuandmete töötlemise aluseks OÜ Loomisega sõlmitud koolitusleping.  

Kliendi paremaks teenindamiseks võib OÜ Loomine avaldada teavet üksikute klientide kohta kolmandale osapoolele, kes osutab OÜ Loomisele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner ehk asendusdoula.  


Kuidas me tagame Teie kohta saadud teabe konfidentsiaalsuse?

Me töötleme isikuandmeid põhiliselt elektrooniliselt ja väiksemas mahus ka paberkandjal. 
Me kinnitame, et hoolime Teie andmete turvalisusest. OÜ Loomine rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kliendi isikuandmeid säilitab OÜ Loomine kuni kliendilepingu lõpetamiseni. 

Me ei müü ega jaga Teie isikuandmeid kolmandate isikutega, v.a nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel (näiteks raamatupidamisteenuse osutaja).


Kuidas me tagame Teie kohta saadud andmete säilitamise turvalisuse?  

Me oleme sellest teadlikud, et andmete turvaliselt hoidmisel on kõige olulisem „inimfaktor“. Seepärast tegeleme nüüd ja ka edaspidi andmekaitse teemalise koolitamisega, et meil oleks isikuandmete töötlemise kohta vajalikud teadmised ja oskused neid teadmisi praktikas rakendada. Paberdokumente või teisaldatavaid andmekandjaid hoiame nii, et neile on juurdepääs vaid asjassepühendatutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.


Kogutud isikuandmete muutmine

Tahame olla läbipaistvad andmete suhtes, mida me teie kohta hoiame. Teil on igal ajal õigus saada informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta. 
Teil on õigus küsida koopiat oma andmetest, mida OÜ Loomine töötleb. 
Kui soovite teavet oma isikuandmete töötlemise kohta või koopiat oma andmetest, palun saatke meile digitaalselt allkirjastatud e-kiri aadressil info@annvool.ee. 
Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul. 
Teil on õigus oma andmeid uuendada ja parandada ja ka meie soovime olla kindlad, et Teie isikuandmed on korrektsed. 
Teil on õigus igal ajal oma andmeid uuendada. Te võite meil paluda parandada või eemaldada andmeid, mis Teie arvates on ebaõiged. 

Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie enda antud nõusolekul ja Teil on igal ajal õigus meile antud nõusolek tagasi võtta.
 Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. 

Teil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui nende edasiseks töötlemiseks ei ole seaduslikku alust. Meil on õigus isikuandmete kustutamise asemel piirata nende töötlemist, kui see on vajalik seaduses sätestatud kohustuse täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused 

Meie veebisaiti kasutama asudes või kliendilepingu allkirjastamisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. 

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel. 

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on:
OÜ Loomine
 
e-post: info@annvool.ee 
Mobiil: +372 55 593 109 

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@annvool.ee. 

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.
Powered By ClickFunnels.com